Moodle výuka ZŠ HlávkovaBakaláři ZŠ Hlávkovaškola Hlávkova

Mgr. Michal Janský

Mgr. Michal Janský

URL internetové stránky: http://www.zshlavkova.cz

Užitečné odkazy

Odkazy na využití webových stránek při procvičování

www.kaminet.cz – pomoc v učení dětem se specifickými poruchami učení, tj. rozvoj vnímání, nápravná cvičení a procvičování v oblasti jazyků – čeština, angličtina
www.matematika.hrou.cz – hry a příklady pro výuku matematiky online
www.okhelp.cz – pravidla pravopisu, diktáty, zeměpisné hry, Mat, geometrie, Fy, CH aj.
www.skolakov.webnode.cz – procvičování učiva z Čj, Mat, Prv – Vl 2. – 4. třída
www.tympanum.cz – audio (namluvené) knihy i povinná četba
www.temata.rozhlas.cz/hry-a-cetba – audio knihy, hry
www.jazyky-bez-barier.cz – program pro usnadnění výuky jazyků nejen pro dyslektiky

Specifické poruchy učení

jsou souhrnným označením různorodé skupiny poruch, které se projevují zřetelnými obtížemi při nabývání a užívání takových dovedností, jako je mluvení, porozumění mluvené řeči, čtení, psaní, matematického usuzování nebo počítání (Matějček, 1995).
Předpona dys- znamená rozpor, neúplně rozvinutou funkci.

Dyslexie – specifická porucha čtení – neschopnost naučit se číst běžnými metodami, postihuje rychlost, správnost čtení, porozumění čtenému textu.
Dysgrafie– specifická porucha grafického projevu – zahrnuje celkovou úpravu písemného projevu, osvojování jednotlivých písmen, napodobení tvaru, spojení hlásky s písmenem a řazení písmen.
Dysortografie – specifická porucha pravopisu – postihuje celkovou oblast gramatiky nebo jen určitých jevů.
Dyskalkulie – specifická porucha matematických dovedností – porucha se týká zvládání základních početních úkonů.
ADHD, ADD – vývojové poruchy pozornosti a chování.
Poruchy autistického spektra – vývojové neuropsychické onemocnění.

Ukazatele specifických poruch učení.

  Je považováno za zcela normální, pokud dítě zápasí se čtením, psaním a počítání v průběhu prvních 2 let ve škole. Pokud se ale trápí i po uplynutí této doby, může se jednat o specifickou poruchu učení. Také se často dítě jeví chytřejší, než ukazují jeho výsledky ve škole. Písmo dítěte bývá i přes jeho snahu velmi nečitelné, nebo nezralé. Dalším varovným signálem je, píše-li dítě správně jen pokud píše extrémně pomalu.

  Poruchy učení bývají provázeny i problémy v jiných oblastech vývoje. U dítěte se může vyskytovat neohrabanost, špatná organizace, špatné soustředění a nedostatek sebekontroly. Dítě mívá problém soustředit se na jeden úkol během zadané doby. Poruchy soustředění bývají někdy vnímány jako neposednost, impulsivnost, neposlušnost, nevychovanost.

  Poruchy učení bývají často doprovázeny poruchou pozornosti.

Hyperaktivita

  U dítěte s hyperaktivitou bývají následující příznaky:
 • často bezděčně pohybuje rukama, nohama nebo se vrtí na židli
 • hyperaktivní dítě často při vyučování nebo i v jiných situacích, kdy by mělo zůstat sedět, vstává ze židle
 • hyperaktivní dítě často pobíhá nebo popochází v situacích, kdy je to nevhodné
 • hyperaktivní dítě často bývá nepřiměřeně upovídané
 • hyperaktivní dítě často mívá potíže v klidu něco dělat
 • hyperaktivní dítě často trvale vykazuje nadměrnou motorickou aktivitu

Jak mohou rodiče pomoci svému dítěti?

  Akceptovat problém – rodič se učí, co dyslexie (i jiné poruchy) znamená, akceptují, že jejich dítě je dyslektik a jsou připraveni dítěti pomoci.
  Vysvětlení pojmu dyslexie – rodiče dítěti vysvětlí, že dyslexie nemá nic společného s hloupostí, že s sebou přináší potíže ve čtení, psaní a v jiných předmětech, které lze společně překonat.
  Při domácích úkolech dbát na uvolněnou atmosféru – dítě nesmí být pod tlakem, nenutit ho!! Pomoc rodičů musí být dítětem akceptována.
  Motivace, sebedůvěra – u dítěte musí převládat pocit úspěchu:
 • začít tím, co dítě dobře ovládá
 • pomalu zvyšovat stupeň náročnosti
 • uznat píli a snahu (i při špatném výsledku)
 • dítě chválit – uznat i malé pokroky

 • Povzbuzení – i při neúspěchu dítě povzbuzovat, společně analyzovat (rozebrat) chyby, promyslet další postupy.
  Dítě nepřetěžovat – úkoly rozdělit po malých částech, učební látku přehledně znázornit (barevně vyznačit), raději 5x týdně 10 -15 min, než 1x týdně 1 hodinu.
  Stanovení jen krátkodobých cílů – dlouhodobé cíle a plány vzbuzují u dětí strach.
  PC – programy využití počítače je velmi motivující.
  Kontakt se školou – vést pravidelné hovory s učiteli, školním speciálním pedagogem: co dítě zvládá, v čem je slabší a co je třeba procvičovat, jaké metody zvolit…
  Hry a sport – dát možnost vyniknout v jiných volnočasových aktivitách, umožnit dítěti volnou spontánní hru, dostatek pohybu, procvičit si slovní zásobu – scrabble, slovní kopaná, audiokazety aj.
  Dobrá je spoluúčast rodičů na společné činnosti – nejen zadávání úkolů.
  Perspektiva dítěte – zamyslet se včas nad otázkou dalšího studia, volby povolání, být realističtí.
  Učební techniky – vybrat vhodné psací náčiní: měkká tužka (zabránit „drápovitému“ úchopu, tlačení na tužku, anatomický tvarovaný nástavec, pero Tornádo…)
 • využití barev pro optickou podporu (pastelky, zvýrazňovače)
 • zhotovení tabulky nejobtížnějších slov a viditelně pověsit na zeď
 • využití kartiček s obtížnými slovy
 • vedení sešitu s obtížnými slovy

Jak pomoci dítěti při čtení

  Čtení je důležité – čtení je rozhodující základ pro všechny školní předměty.
  Pravidelně číst – denně 10 – 15 min.
  Radost ze čtení – dělat vše pro to, aby dítě mělo ze čtení radost.
  Vzbudit zájem o čtení – číst s dítětem obsahově zajímavé knihy psané velkým tiskacím písmem.
  Také záložka pomůže, aby dítě četlo správný řádek a nepřeskakovalo.
  Střídat se ve čtení – jednu větu (odstavec) dítě, druhou větu rodič.
  Využít „komiksů“, hádanek a vtipů – jsou většinou krátké a motivují děti ke čtení.
  Porozumění obsahu – klást otázky k textu, vyprávění obsahu vlastními slovy.

Jak pomoci dítěti při psaní

  Před každou činností: správné sezení, správný úchop, uvolněná ruka, při psaní komentovat písmena daného slova.

Jak pomoci dítěti v cizím jazyce

  V případě neúspěchu zajistit doučování – pokud rodiče neovládají cizí jazyk, je vhodné si zajistit doučování.
  Slovíčka – rodič diktuje česky a dítě píše v cizím jazyce, pokud je slovo špatně napsané (např. foneticky – jak jej slyšíme), ale je zřejmé, o které slovo se jedná – hodnotit pozitivně!
  Psaní slovíček – psát v bloku po 5-ti slovíčkách, poté nechat jeden řádek volný a pokračovat.
  Učení slovíček – max. 5 nových slovíček denně, další den zopakovat.
  Překlad – text nejprve přeložit slovo od slova – nejen podle smyslu, např.: We sometimes play tennis on Monday. My někdy hrajeme tenis v neděli.
  Výslovnost – dbát na přesnou výslovnost.
  Poslech – využití audiokazet, diktafonu.
  Vysvětlení jevů v mateřském jazyce – vysvětlením významu slova nebo gramatického jevu v cizím jazyce nemá význam, žáci jsou tím jen přetěžováni a nerozumí tomu.
  Práce s učebnicí:
 • číst text, přeložit slovo od slova
 • přečíst instrukce k jednotlivým cvičením a přeložit
 • podívat se na stránku, kde je vysvětlena gramatika
 • zdůvodnit, proč úloha byla vyřešena právě tímto způsobem

Rozvoj sebeúcty dítěte, předpokládá, aby rodiče:

 • přijali přednosti dítěte
 • stanovili dosažitelné cíle
 • pomohli dítěti hodnotit jeho výsledky realisticky
 • naučili dítě nebýt k sobě příliš kritické
 • naučili dítě chválit samo sebe
 • dítě musí cítit, že je milováno, cítit, že někam patří
 • dítě potřebuje zažívat pocit, že se může samo rozhodnout
 • v některých případech (např. poruchy pozornosti) zavést stálý denní režim s pevnými pravidly
 • mít rozdělené povinnosti v rodině, být jednotní v požadavcích na dítě.

Odborná speciálně pedagogická činnost ve škole

Diagnostická činnost

  Speciálně – pedagogická diagnostika je zaměřená na vyhledávání žáků se speciálním vzdělávacími potřebami (SVP) s využitím vyrovnávacích a podpůrných opatření, na vyhledávání žáků v riziku vzniku SVP. Dochází při ní ke specifikaci hlavních problémů žáka.

Učební styl

  Trénink zaměřený na zvládání základních učebních dovedností, práci s pomůckami apod. Spolupráce je vhodná pro žáky se specifickou poruchou učení (SPU), specifickou poruchou chování (SPCH) a pro žáky ohrožené školním neúspěchem a jejich rodiče.

Reedukace SPU a SPCH

  Péče je organizována především pro žáky, u nichž je diagnostikována dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADHD, pro žáky s neprospěchem, cizince aj. Při individuálních sezeních je hlavním cílem odstranění nebo zmírnění potíží dítěte a zlepšení jeho psychického stavu. Reedukační péče odpovídá individualitě dítěte a typu poruchy.
  Žák za pomoci různých kompenzačních pomůcek, metodických materiálů, PC programů a speciálních metod rozvíjí oblasti, v kterých vykazují oslabení.
  Pro úspěšnou reedukační péči je nezbytné aktivní zapojení ze strany rodiny, dítěte, učitele a dalších odborníků.
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS
logo základní školy Hlávkova Aš
Adresa:

Základní škola Aš
Hlávkova 26
Aš 352 01
DS: 3dkmjhk

Charakteristika školy:

Příspěvková organizace
s právní subjektivitou
IČO: 709 764 81 IZO: 600 066 347

EU peníze školám:
logo Rozvoj vzdělávání