close

Asistent pedagoga (AP)

Asistent pedagoga je pomocný pedagogický pracovník a je zaměstnancem příslušné mateřské, základní nebo střední školy. Asistent pedagoga působí ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle doporučení školského poradenského zařízení je zřizovaná pozice asistenta pedagoga u žáka nastavena jako „podpůrné opatření" ve vzdělávání žáka či žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle doporučení školského poradenského zařízení se v práci asistenta pedagoga nastavuje hlavně jeho přítomnost ve vyučovacích hodinách a rozsah podpory, kterou poskytuje žákovi se SVP.

AP pomáhá jinému pedagogickému pracovníkovi při organizaci a realizaci vzdělávání, podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností uskutečňovaných ve škole v rámci vzdělávání, včetně poskytování školských služeb.
AP pracuje podle potřeby se žákem nebo ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním.

Náplní práce asistenta pedagoga je zejména: spolupráce s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti (nejen) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při komunikaci mezi učiteli a žáky a při komunikaci mezi učiteli a zákonnými zástupci žáků, individuální i skupinová podpora žáků při přípravě na výuku.

Asistent pedagoga není osobní asistent. Liší zejména tím, že osobní asistent není zaměstnancem školy (obvykle je zaměstnáván neziskovou organizací nebo rodiči žáka se zdravotním postižením) a jeho úkolem je pracovat výhradně s konkrétním žákem, ke kterému je přidělen. Naproti tomu asistent pedagoga je sice přidělován do tříd, ve kterých jsou vzděláváni žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, jeho úkolem ale není „pouhá" práce s konkrétním žákem nebo konkrétní skupinou žáků; asistent pedagoga má asistovat učiteli v širším spektru jeho činností (čímž umožňuje učiteli, aby i on sám věnoval více času a pozornosti podpoře žáků s postižením/znevýhodněním).

Metodické vedení asistenta pedagoga

  • Pravidelná setkání se všemi asistentkami se konají jedenkrát měsíčně za přítomnosti vedení školy, vedoucí ŠPP a školního speciálního pedagoga.
  • Metodická podpora je zaměřena na úspěšné zvládnutí jejich povinností ve vztahu k žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami, k ostatním žákům, učitelům, k týmu spolupracovníků, dalších odborníků a k jeho zákonným zástupcům.
  • Asistentkám pedagoga nabízíme individuální konzultace.