close

Asistenti pedagoga

Asistent/ka padagogaE-mail
Zdeňka Brillovázdenka.brillova@zshlavkova.cz
Jana Dologjanadolog@zshlavkova.cz
Miloslava Hlinákovámiloslava.hlinakova@zshlavkova.cz
Naděžda Hudecovánada.hudecova@zshlavkova.cz
Miriam Juhaszmiriam.juhasz@zshlavkova.cz
Alena Kovářováalena.kovarova@zshlavkova.cz
Jitka Laudátovájitka.laudatova@zshlavkova.cz
Petra Švarcovápetra.svarcova@zshlavkova.cz