close

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických, psychologických a poradenských služeb přímo ve škole. Poskytování poradenských služeb na školách se řídí novelou vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/697 týkající se ochrany osobních údajů (GDPR).

ŠPP slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce, pedagogy a jsou poskytovány zdarma. Pracoviště je zřizováno tak, aby umožňovalo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů.

Ředitel školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí školní speciální pedagog, výchovný poradce, výchovný- kariérový poradce a školní metodik prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy.

ŠPP se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Hlavní cíle

  • poskytování kvalitních poradenských služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům
  • poskytování informací rodičům budoucích prvňáčků a rodičům všech žáků školy v oblasti spolupráce dítěte a rodičů, rodičů a školy
  • zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami
  • posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování
  • posílení péče o nadané žáky a rozpracování systému péče o ně
  • poskytování základních služeb kariérového poradenství, péče o vycházející žáky
  • prohlubování spolupráce s ostatními školskými a poradenskými zařízeními
  • práce na mezilidských vztazích nejen mezi žáky, ale i mezi dospělými a žáky a dospělými navzájem
  • vytváření programů prevence rizikových forem chování
  • řešení problémů spojených se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence