close

Nadaní a mimořádně nadaní žáci

Nadaný žák je podle vyhlášky 27/2016 žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Za mimořádně nadaného žáka se považuje především žák, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.

V definici nadání se uvádí kromě vysokého intelektu a výborné paměti také tvořivost, výjimečnost a motivace k dosažení určitých výsledků. Nadaní žáci mají velkou potřebu učit se, vyhledávat nové informace, ověřovat si poznatky. U nadaných dětí se často můžeme setkat jistou vyspělostí v určité oblasti (naopak v jiných oblastech mohou být opoždění – např. ve třech letech dokáží číst, ale nezvládnou si zavázat tkaničky), mají vlastní způsob učení, tvořivě přistupují k řešení problémů. Častý je verbální projev na vysoké úrovni, schopnost abstrakce, uvádění věcí do neobvyklých souvislostí. Typické jsou neobvyklé zájmy oproti vrstevníkům, specifický smysl pro humor. Jsou silně motivováni dělat věci, které je zajímají. Nadaní žáci se mohou projevovat také negativně – mohou odmítat práci, pracovat nedbale, mohou vyrušovat (ať už proto, že se nudí, že kladou neodbytné otázky, nebo proto, že se stanou třídními šašky), mohou být přecitlivělí, panovační nebo přehnaně kritičtí k sobě i k okolí.

Mezi základní zásady práce s nadaným žákem patří umožnění práce rychlejším tempem, méně procvičování, postup dopředu, náročnější výuka, opora o zájmy dítěte. Pro učitele to představuje mít např. vytvořen zásobník úkolů, vyhledané zajímavé souvislosti.

Zajímavé odkazy

Mensa ČR pro nadané děti – www.deti.mensa.cz , www.mensa.cz
Nadané dítě – www.nadaneditě.cz , www.nadanedite.cz/tri-dulezite-schopnosti/
http://www.nadanedeti.cz/pro-rodice-typicke-projevy