close

Individuálně vzdělávací plán (IVP)

Základní náležitosti týkající se individuálního vzdělávacího plánu (IVP) jsou stanoveny v § 3 a 4 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

IVP pro konkrétního žáka doporučuje škole školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) po řadě odborných vyšetření. Zpravidla po vyšetření psychologickém a speciálně pedagogickém, může však také vycházet ze závěrů jiných odborníků (například dětský psycholog, dětský psychiatr, sociální pracovník, pediatr, pracovník střediska výchovné péče).

Individuálně vzdělávací plán vzniká na základě písemné žádosti rodičů a může být poskytován žákům s přiznaným druhým až pátým stupněm podpůrných opatření (PO), nejedná se však o pravidlo. Záleží na vyhodnocení školského poradenského zařízení, zda považuje doporučení IVP za nezbytné. Je vypracován do měsíce od vydání Doporučení ke vzdělávání žáka. Škola má možnost návrh doporučení připomínkovat, konzultovat, navrhnout změny.

Individuální vzdělávací plán může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby. Za sestavení a dodržování nese zodpovědnost škola. Jeho tvorba by nikdy neměla být prací jednotlivce (třídního učitele, výchovného poradce, školního speciálního pedagoga), ale měli by se jí účastnit všichni, jež se podílí na výchovně vzdělávacím procesu žáka a tento jejich podíl je uveden v doporučení. Originál IVP je v katalogovém listu žáka. Kopie je uložena u výchovného poradce.

Na naší škole se vypracovávají IVP nejčastěji z důvodu vývojové poruchy učení, poruchy autistického spektra, mimořádného nadání nebo pro žáky s OMJ.

Rodiče

  • Podávají žádost řediteli školy o povolení vzdělávání žáka podle IVP
  • Svými podněty se podílejí na vzniku IVP, účastní se jeho projednávání IVP, plán podepisují
  • Stávají se spoluzodpovědnými za výsledky práce a vzdělávání svého dítěte tím, že IVP pravidelně (zpravidla jednou za měsíc) konzultují, mohou dávat podněty k jeho doplnění
  • Podílejí se na vyhodnocení IVP - vyplňují dotazníky pro školu a školské poradenské zařízení (PPP, SPC)
  • Dodržují Dohodu o vzdělávání žáka.

Žák

  • Účastní se projednávání IVP, plán podepisuje
  • Pracuje podle svých schopností a doporučení IVP
  • Dodržuje Dohodu o vzdělávání žáka - aktivně se účastní svého vzdělávání – plní zadané úkoly (např. navštěvuje PSPP, PI, nosí speciální pomůcky, domlouvá se na ústním přezkoušení, plní domácí úkoly apod.)