close

Vyšetření žáka v PPP/SPC

  • Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně probíhá buď na doporučení školy (vyučující zaznamená potíže žáka – chyby v diktátu, opisu či přepisu, pomalé tempo, nesoustředěnost, ...) nebo na žádost rodičů.
  • Školní speciální pedagog ve spolupráci s třídním učitelem a s dalšími vyučujícími vyplní dotazník nebo pedagogickou diagnostiku o dítěti, který se spolu se souhlasem zákonného zástupce s vyšetřením odesílá do poradny. V tomto dotazníku jsou uvedeny základní údaje o dítěti spolu s kontaktem na rodiče, dále informace o výkonech žáka ve čtení, psaní, v matematice, o zvládnutí pravopisu, o řeči, o jeho chování ve škole, o zájmech atd.
  • Rodiče kontaktují PPP/ SPC a domluví si termín vyšetření. Vyšetření dítěte by mělo proběhnout do 3 měsíců od odeslání žádosti ze školy. Školní speciální pedagog může po domluvě a se souhlasem rodiče pomoci s vyplněním žádosti o vyšetření dítěte v ŠPZ.
  • Do poradny je vhodné vzít s sebou školní sešity a písemné práce (na vyžádání u vyučujících).
  • Při vyšetření v PPP se zjišťuje anamnéza dítěte a probíhá testování – psychologické (míra nadání, IQ) a speciálně-pedagogické vyšetření (poruchy učení). Rodiče jsou po té seznámeni s výsledky vyšetření.
  • ŠPZ (PPP nebo SPC) vyhotoví Zprávu i Doporučení do tří měsíců ode dne přijetí žádosti o vyšetření. Zprávu z vyšetření, kterou obdrží zákonný zástupce, a Doporučení, které je škole zasláno datovou schránkou. Každé Doporučení je projednáno ve škole – jednání se účastní rodič žáka, třídní učitel a školní speciální pedagog nebo výchovný poradce.
  • Na jednání se projednává především způsob speciální péče o žáka - např. způsob klasifikace, speciální postupy a metody v hodinách, apod. Rodiče podepíší informovaný souhlas. Originál Doporučení ŠPZ je uložen ve složce žáka u výchovného poradce, kopie je v katalogovém listu žáka.
  • Kontrolní vyšetření probíhá obvykle dle domluvy se ŠPZ (viz datum na Doporučení) nebo při přestupu na druhý stupeň popř. v devátém ročníku (doporučení může být přílohou k přihlášce na SŠ) v neposlední řadě při prohloubení potíží žáka.