close

Péče o žáky se se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP)

Depistážní šetření

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
  - ve třídě - náhodně, nebo po domluvě s učiteli
  - v 1. ročnících plošně, vytipované děti individuálně na žádost třídního učitele nebo rodičů (při pochybnostech o schopnostech dítěte)
 • obvykle probíhají v průběhu měsíců listopad, prosinec v 1. třídách a v únoru ve 2. třídách
 • v 1. třídě u dětí vyhledáváme dílčí nedostatky v analýze a syntéze slov, v pravo-levé orientaci, zrakové analýze, v chybném držení psacího načiní apod.
 • výsledky jsou konzultovány s třídním učitelem a zákonným zástupcem dítěte, u kterých bylo dílčí oslabení zjištěno, jsou nabídnuty pracovní listy k docvičení nebo stimulační péče v rámci vyučování se speciálním pedagogem
 • ve 2. třídě se zaměřujeme na kvalitu čtení, schopnost sluchové diferenciace, sluchové analýzy a syntézy, vnímání rytmu slov, zrakové analýzy. Žáci též píší krátký diktát a opis.
 • na základě konzultace s třídním učitelem je vybraným žákům doporučena návštěva stimulační péče (podpůrné opatření 1. stupně) v rámci vyučování se speciálním pedagogem, některým i komplexní vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně
 • o výsledcích obou šetření jsou rodiče žáků seznámeni individuálně na konzultačních hodinách

PSPP (Předmět speciálně pedagogické péče)

 • tak se nazývají hodiny nápravné péče, kde žáci s přiznaným podpůrným opatřením pracují individuálně nebo v malých skupinkách ( max. 4 žáci) pod vedením školního speciálního pedagoga nebo pedagogického pracovníka školy s rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky v rámci hodiny čtení, českého jazyka nebo matematiky jednou až dvakrát týdně
 • hodiny nápravné péče jsou zaměřeny na logopedické obtíže, oblast řečové výchovy, specifické poruchy učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně percepčních dovedností, nácvik sociální komunikace apod.
 • děti zde procvičují potřebné dovednosti v souladu se závěry vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, individuálním vzdělávacím plánem a podle aktuální potřeby
 • při práci využíváme pracovní listy, materiály a speciální pomůcky ze ŠPP

Náslech ve třídě

 • sledujeme klima třídy
 • zapojení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami do vyučovacího procesu
 • pochopení pokynů a zadání úkolů
 • schopnost samostatné práce dětí
 • spolupráci asistenta pedagoga s učitelem
 • aktivitu asistenta pedagoga a pomoc ostatním žákům