close

Dílčí cíle PP školy

 • vytvořit funkční preventivní program školy a organizační řád školy
 • osvojit pozitivní sociální chování
 • zlepšovat komunikační dovednosti, schopnost vytvářet přátelské vazby, osvojit asertivní chování, zlepšovat sebeovládání, nenásilné zvládání konfliktů
 • rozvíjet dovednosti, které vedou k odmítání všech forem sebe destrukce, projevů agresivity
 • vytvářet povědomí o specifičnosti života ve věku globalizace a multikulturního prostředí
 • posilovat odpovědnost a obezřetnost při zacházení s moderními médii a sociálními sítěmi
 • posilování sebedůvěry, sebevědomí, vytváření kladných životních postojů a hodnotových žebříčků
 • vytváření psychosociálního klimatu pro předcházení, podchycování a eliminování sociálně patologických jevů – rizikového chování
 • navazovat spolupráci s organizacemi, které se zabývají problematikou sociálně patologických jevů – rizikového chování a zapojit je do preventivního programu školy
 • zapojit rodiče do spolupráce se školou
 • vytvořit funkční třídní samosprávu
 • realizovat aktivity preventivního programu v rámci vyučovaných předmětů v průběhu školního roku
 • realizovat aktivity preventivního programu v rámci mimoškolních aktivit
 • podporovat volnočasové aktivity a zájmové kroužky, které zajišťuje škola nebo ve spolupráci s jinými organizacemi
 • zlepšit znalosti žáků o nebezpečných jevech, poskytovat informace vedoucí k zodpovědnému chování, dopravně-bezpečnostní výchova
 • realizovat různé přednášky, besedy, charitativní akce apod. v rámci primární prevence sociálně patologických jevů
 • účastnit se ekologických projektů
 • zabránit projevům rasismu, xenofobie, extremismu a diskriminace.
 • rozvíjet zásady demokratického občanství
 • respektování lidských práv
 • zajistit zdravý biologický, fyzický a psycho - sociální vývoj dítěte
 • rozvíjet mediální gramotnost při on-line vyučování
 • předcházení agresi
 • posílení občanské angažovanosti a historického povědomí

Dlouhodobé cíle – žáci

 • Soustavně působit v oblasti vzájemných vztahů, uvádět příklady vhodného a nevhodného chování, vytvářet vzorce správného chování. Vytvářet pocit sounáležitosti a z něj plynoucí potřebu a ochotu pomáhat ostatním.
 • Soustavně působit v oblasti zdravého životního stylu, ukazovat pozitivní důsledky jeho dodržování a naopak poukazovat na negativní důsledky sociálně nežádoucích jevů.
 • Trvale posilovat právní vědomí.
 • Prohlubovat umění komunikace mezi vrstevníky i mezi dětmi a dospělými.

Dlouhodobé – učitelé

 • Podporovat spolupráci a kolegialitu pedagogického sboru. Prohlubovat vzdělávání se v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
 • Aktivně se podílet na vytváření PP školy a monitorovat vzniklé rizikové situace ve svých třídách i mimo ně.
 • Zařadit Adaptační pobyty pro žáky 1. a 6. ročníků (dle možnosti školy)

Dlouhodobé – rodiče

 • Prohlubovat povědomí o sociálně nežádoucích jevech a o jejich prevenci. Podněcovat k aktivní spolupráci se školou, zaměřit se na účelnou komunikaci mezi pedagogy, žáky a rodiči.
 • Aktivně se zajímat o život svých dětí jak ve škole, tak ve volném čase.
 • Naučit se řešit vzdělávací i výchovné problémy se školou a snažit se o nápravu.
 • Pravidelně navštěvovat stránky školy a Bakaláře, zajímat se o hodnocení a chování dětí ve škole

Střednědobé - učitelé

 • Naučit pedagogický sbor spolupracovat s týmem prevence a tým prevence naučit spolupráci se zbytkem sboru. Spolupracovat s třídními učiteli na přípravě třídnických hodin se zaměřením na prevenci sociálně nežádoucích jevů.
 • Při tvorbě a ověřování ŠVP zařadit prevenci sociálně nežádoucích jevů do jednotlivých plánů předmětů i jako průřezová témata.
 • Navázat kontakty v oblasti prevence na Chebsku.
 • Vytvoření krizových scénářů a metodických pokynů.

Krátkodobé - učitelé

 • Pořádat besedy, přednášky a projekty pro žáky
 • Sledovat chování, monitorovat vztahy žáků ve třídě i mimo ni
 • Prohlubovat komunikaci žák – učitel, žák - žák
 • Konkretizace témat pro ŠVP se spolupráci s učiteli v rámci prevence
 • Aktivně se účastnit přednášek, besed a programů v rámci prevence, které metodik nebo tým preventistů naplánoval
 • V rámci DVPP udržovat školní metodický plán v kontaktu s aktuálním stavem legislativy.
 • Vytvořit časového harmonogramu jednotlivých preventivních aktivit.