close

Školní preventivní strategie ZŠ Hlávkova

Školní preventivní strategie ZŠ Hlávkova stanovuje základní strategii v prevenci sociálně patologických jevů ve škole, stanoví hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních MŠMT ČR č. j.: 201 291/2010 – 28 z 1. 11. 2010 a Metodického pokynu k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, vydaný dne 2. 9. 2016. č.j. MSMT-21149/2016. Dále z Rámcového konceptu MŠMT Rizikové chování ve školním prostředí, vydaném 9. 3. 2020. Tato strategie je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Hlávkova, který vychází z příslušného rámcového vzdělávacího programu. Školní preventivní strategie má pomáhat v realizaci efektivní primární prevence na naší škole. Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních, č.j. MSMT-21149/2016.

Legislativa:

  • Metodický pokyn MŠMT k jednotnému postupu při omlouvání nepřítomnosti žáků ve škole a při prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14
  • Akční plán realizace Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019 – 2027
  • Vyhláška 197/2016 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
  • Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance č.j. 14 423/99-22
  • Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu č.j. 11 691/2004-24