close

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků

Je zaměřena na:

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

 1. záškoláctví
 2. šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence
 3. užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky)
 4. onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek
 5. netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech:

 1. domácího násilí
 2. týrání a zneužívání dětí (vč. sexuálního zneužívání)
 3. ohrožování mravní výchovy mládeže
 4. poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).
 5. sebepoškozování

Dlouhodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu
 2. Osvojení si pozitivního sociálního chování
 3. Vedení žáků k vyhraněnému negativnímu vztahu k návykovým látkám
 4. Vedení žáků k samostatným správným rozhodnutím a řešení problémů
 5. Vedení žáků k odpovědnosti za své vlastní chování

Krátkodobé cíle primární prevence na naší škole:

 1. Zapojení žáků do tvorby zdravého prostředí a zdravých životních podmínek
 2. Zapojení žáků do aktivního vytváření příznivého klimatu na škole
 3. Pomoc dětem při řešení jejich problémů