close

Vzdělávání žáků se (SVP) v době distanční výuky

Během distanční výuky mají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením.

Škola během distanční výuky poskytuje žákům možnost zúčastnit se předmětů speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence, do kterých je žák na základě doporučení školského poradenského zařízení zařazen. Tyto hodiny probíhají nejčastěji on-line jako videokonference přes aplikaci Google classroom, hodiny organizují školní speciální pedagogové nebo učitelé pověření vedením tohoto podpůrného opatření. Hodiny probíhají v rozsahu stanoveném školským poradenským zařízením.

Žákům je možné na dobu distanční výuky zapůjčit potřebné kompenzační pomůcky a to s podmínkou, že je zákonný zástupce povinen uhradit jejich případné poškození nebo zničení. Realizace půjčení konkrétní pomůcky nebo učebnice záleží na individuální domluvě se školou. Většinou je sepsána smlouva o výpůjčce.

Žákům, kterým je jako podpůrné opatření stanoven asistent pedagoga, škola zajišťuje jeho podporu i při distančním způsobu vzdělávání. Asistent pedagoga může na základě žádosti žáků nebo jejich zákonných zástupců poskytovat individualizované učební materiály, podklady, konzultace a podporu na dálku, může pomáhat s distanční výukou. V případě, že jsou povoleny individuální konzultace ve škole typu 1 žák a 1 pedagogický pracovník, může tyto konzultace vést právě asistent pedagoga. Podstatou individuálních konzultací s asistentem pedagoga není výklad učiva, ale pouze podpora při plnění úkolů zadaných vyučujícími na dobu distanční výuky. Asistent pedagoga nevzdělává žáky, nedoučuje je, jeho úkolem je asistenční podpora.

V případě, že žák se speciálními vzdělávacími potřebami není schopen plnit zadané učivo, je nutné, aby zákonný zástupce nebo žák komunikoval s příslušnými vyučujícími a o této skutečnosti je informoval.

Z metodiky MŠMT pro distanční vzdělávání:

Podpůrná opatření spočívají mj. v:

  • poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,
  • úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,
  • předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence,
  • v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,
  • v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,
  • ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo přepisovatele pro neslyšící.

Zákonní zástupci by měli být informováni o možnosti využití služeb školního poradenského pracoviště, a to jak formou konzultací, tak formou poskytování péče speciálních pedagogů, případně školních psychologů. Školy by v této souvislosti měly dostupnými kanály zákonné zástupce informovat o časových údajích a možných komunikačních cestách pro spojení s tímto pracovištěm.